" /> " />

Regulamin Programu Partnerskiego

Organizatorem Programu „Infolinia Pomocy Drogowej” jest Krzysztof Kącki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT Snipers, ul. Kłodnicka 7/13, 54-712 Wrocław, NIP: 752- 132-97-52, zwanym dalej: „IT Snipers”.

Program "Infoliniy Pomocy Drogowej" skierowany jest do przedsiębiorców, świadczących usługi pomocy drogowej („Partnerów”). Niniejszy Regulamin, stanowi integralną część umowy zawieranej z przedsiębiorcą i określa warunki uczestnictwa w Programie. Umowa ta zwana jest dalej „Umową” lub „Umową partnerską”.

§1 Przedmiot Umowy

Na mocy niniejszej Umowy, IT Snipers będzie, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem, zwanym dalej „Prowizją” pozyskiwał klientów (zwanych dalej „Klientami”) na świadczone przez Partnera usługi pomocy drogowej, zwane dalej „Usługami”.

§2 Zawarcie Umowy

Procedura zawarcia Umowy przez IT Snipers z Partnerem wygląda następująco:

 1. Osoba, która chce zostać Partnerem („Kandydat”), wchodzi na stronę internetową IT Snipers: pomoc-drogowa-24h.com.pl (zakładka „Program Partnerski”) i wypełnia formularz zgłoszeniowy zawierający podstawowe informacje o jego firmie, świadczonych usługach (dane firmy, posiadane pojazdy, świadczone usługi i ich właściwości itp.). Wysyłając wypełniony formularz Kadnydat wyraża wolę przystąpienia do Programu Partnerskiego. Formularz musi być wypełniony w sposób kompletny, a wszelkie dane muszą być zgodne z prawdą. Jednocześnie Kandydat składa oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 2. Treści na stronie internetowej IT Snipers nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Następnie IT Snipers dokonuje weryfikacji Kandydata. W tym celu może on skorzystać z wszelkich możliwych środków, np. rozmowy z klientami Kandydata, rozmowy telefonicznej z kadydatem, spotkania osobistego, wyszukiwania opinii w sieci, wizji lokalnej.
 4. IT Snipers zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z jakimkolwiek Kandydatem bez podania przyczyny a także zawierania umowy z różnymi Partnerami na zróżnicowanych warunkach (np. co do wysokości prowizji), o ile nie narusza to zasad konkurencji. IT Snipers nie ma obowiązku odpowiadania Kandydatowi.
 5. Jeśli Kandydat pozytywnie przejdzie weryfikację, IT Snipers kontaktuje się z nim i proponuje podpisanie Umowy Partnerskiej.
 6. Rozpoczęcie uczestnictwa w Programie następuje z chwilą podpisania Umowy Partnerskiej. Z tą chwilą Kandydat nabywa tytuł Partnera.

§3 Obowiązki Partnera

 1. Partner oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pomocy drogowej, posiada do tego odpowiednie kwalifikacje, sprzęt, doświadczenie, personel, pozwalające na należyte wykonanie Usług, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pomocy drogowych a także, iż uzyskał wszelkie wymagane prawem zezwolenia do świadczenia Usług.
 2. Partner jest obowiązany przekazywać IT Snipers dokumenty i informacje potrzebne do należytego wykonywania Umowy. Na wniosek IT Snipers Partner jest obowiązany do okazania mu dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w ust. 1.
 3. Partner obowiązany jest wskazać, na jakim terytorium świadczy Usługi.
 4. Partner zobowiązuje się do świadczenia Usług w okresie obowiązywania Umowy oraz do informowania IT Snipers o zmianach we właściwościach Usług oraz ich cennikach.
 5. Partner akceptuje fakt, iż IT Snipers współpracuje lub może współpracować, w szczególności na zasadach identycznych lub podobnych jak w niniejszej Umowie z innymi podmiotami świadczącymi usługi pomocy drogowej lub świadczącymi inne usługi (w tym pozyskiwać dla nich klientów). Partner nie będzie z tego powodu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec IT Snipers, w szczególności roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji. IT Snipers w żadnym wypadku nie świadczy swoich usług wyłącznie na rzecz Partnera ani nie jest obciążone zakazem konkurencji wobec Partnera.

§4 Zasady pozyskiwania Klientów przez IT Snipers

 1. IT Snipers może pozyskiwać Klientów wszelkimi możliwymi środkami, w szczególności za pomocą prowadzonej całodobowej infolinii telefonicznej o pomocy drogowej i przyjmowanie zgłoszeń od osób, które są zainteresowane skorzystaniem z usług pomocy drogowej („Zgłaszający”).
 2. Zgłoszenie musi zawierać
  1. Imię i nazwisko, numer telefonu Zgłaszającego;
  2. Imię i nazwisko, numer telefonu innych osób, których dotyczy zainteresowanie skorzystania z usług pomocy drogowej (np. gdy kierujący pojazdem syn ma awarię pojazdu, a zgłoszenia dokonuje jego ojciec znajdujący się w innym miejscu);
  3. Wskazanie lokalizacji, w której znajduje się pojazd, który ma być przedmiotem Usługi;. Powinno ono zawierać nazwę miasta (miejscowości), nazwę ulicy i w miarę możliwości jej numer, jeśli zaś lokalizacja znajduje się poza miejscowością – wskazanie numeru drogi i jej odcinka (na podstawie słupków wyznaczających odległość), a jeśli takich słupków brak – wszelkie dane pozwalające na jak najszybsze i bezproblemowe dotarcie do lokalizacji. Wskazanie lokalizacji powinno zawierać także współrzędne GPS, chyba że nie ma możliwości ich podania;
  4. Wskazanie rodzaju, gabarytów i stopnia uszkodzenia pojazdu;
  5. Wskazanie obszaru, którego ma dotyczyć usługa pomocy drogowej (np. z miejsca X od miejsca Z);
 3. Po przyjęciu zgłoszenia od Zgłaszającego, IT Snipers może przekazać telefonicznie zgłoszenie Partnerowi, jeśli Partner świadczy Usługi na obszarze, którego ma dotyczyć usługa pomocy drogowej.
 4. Przekazując zgłoszenie Partnerowi, IT Snipers podaje Partnerowi podstawowe informacje potrzebne do wykonania Usługi przez Partnera na rzecz Zgłaszającego, to jest:
  1. numer telefonu Zgłaszającego,
  2. obszar, którego ma dotyczyć Usługa;
  3. lokalizację pojazdu, którego ma dotyczyć Usługa.
 5. IT Snipers zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia lub jego nieprzekazania, jeśli nie zawiera ono wszystkich wymaganych danych, o których mowa w ust. 2
 6. Po przekazaniu zgłoszenia, Partner może przyjąć zlecenie wykonania Usługi na rzecz Klienta. Przez Klienta pozyskanego przez IT Snipers na rzecz Partnera uważa się każdą osobę, która zdecydowała się skorzystać z Usługi na skutek przekazania zgłoszenia Partnerowi przez IT Snipers, w szczególności może nim być: zgłaszający, inna osoba, która była zainteresowana skorzystaniem z Usługi (a sama nie była Zgłaszającym), kierowca, pasażer lub użytkownik pojazdu, którego dotyczy Usługa.

§5 Zasady wykonywania Usługi przez Partnera

 1. Partner wykonuje Usługę z należytą starannością i przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Partner może wykonać Usługę samodzielnie lub przy pomocy innych osób.
 3. IT Snipers nie jest stroną umowy z Klientem. Rola IT Snipers kończy się w momencie przekazania zgłoszenia Partnerowi. Od tego momentu IT Snipers nie ma obowiązku uczestniczenia w jakichkolwiek kontaktach, rozmowach, transakcjach ani umowach osoby, która jest zainteresowana skorzystaniem z Usługi lub Klienta z Partnerem. IT Snipers nie wykonuje poza tym żadnych czynności na rzecz czy w imieniu Partnera.
 4. IT Snipers nie ponosi żadnej odpowiedzialności za należyte wykonywanie Usługi na rzecz Klienta jak i za jakiekolwiek skutki zdarzeń między osobą, która jest zainteresowana skorzystaniem z Usługi lub Klientem a Partnerem, w szczególności nie odpowiada za brak możliwości wykonania Usługi przez Partnera lub odmowę jej wykonania przez Partnera.
 5. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Usługi na rzecz Klienta jak i za jakiekolwiek skutki zdarzeń między osobą, która jest zainteresowana skorzystaniem z Usługi lub Klientem a Partnerem.
 6. Wszelkie skargi i zażalenia osób, które były zainteresowane skorzystaniem z Usługi lub Klientów na działania lub zaniechania Partnera kierowane do IT Snipers, IT Snipers pozostawia bez rozpoznania informując skarżącego (składającego zażalenie), iż IT Snipers nie jest stroną, ewentualnie może przekazać skargę lub zażalenie do Partnera.

§6 Prowizja

 1. IT Snipers przysługuje Prowizja.
 2. Prowizja IT Snipers wynosi 20% (dwadzieścia procent) od wartości Usług netto, wykonywanych przez Partnera dla Klientów pozyskanych dla Partnera przez IT Snipers. Prowizja przysługuje od Usług wykonywanych przez Partnera, bez względu na to, czy zostały one opłacone i w jakiej części.
 3. Do Prowizji IT Snipers doliczy podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 4. Wartość Usług netto stanowi cena lub wynagrodzenie, którą Klient zobowiązuje się zapłacić Partnerowi za wykonanie Usługi, zwana dalej: „Ceną” Cena ta winna być uwidoczniona na wystawionej Klientowi przez Partnera fakturze lub rachunku.
 5. Partner jest zobowiązany do prowadzenia wykazu Usług wykonywanych przez Partnera dla Klientów pozyskanych przez IT Snipers. Ewidencja powinna zawierać następujące dane dotyczące każdej Usługi:
  1. Imię i nazwisko Klienta;
  2. Numer telefonu Klienta;
  3. Datę rozpoczęcia wykonywania Usługi;
  4. Wartość Usługi;
  5. Wartość Prowizji należnej IT Snipers.

§7 Zapłata Prowizji

 1. Prowizja płatna będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych i obejmuje ona Prowizję od wartości Usług wykonanych w poprzednim miesiącu przez Partnera na rzecz Klientów pozyskanych przez IT Snipers.
 2. Do dnia 5-tego każdego miesiąca Partner prześle drogą mailową na adres mailowy IT Snipers: biuro@pomoc-drogowa-24h.com.pl wykaz Usług, o których mowa w ust. 1, które wykonał w poprzednim miesiącu, zawierający dane, o których mowa w §6 ust. 5.
 3. Wykaz ten, o ile nie jest kwestionowany przez IT Snipers, stanowi podstawę wystawienia Partnerowi faktury na wysokość Prowizji.
 4. Partner jest obowiązany do zapłaty na rachunek bankowy IT Snipers [nazwa i numer rachunku bankowego] kwoty Prowizji w terminie do 10-tego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego IT Snipers.
 5. Partner wyraża zgodę na wystawianie przez IT Snipers faktur VAT bez podpisu Partnera.
 6. IT Snipers ma praw domagać się od Partnera udzielenia wszelkich informacji lub udostępnienia wszelkich dokumentów potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej mu Prowizji została prawidłowa obliczona. W przypadku kwestionowana wykazu, o którym mowa w ust. 2, IT Snipers ma prawo skontaktować się z Klientami Partnera w celu zweryfikowania danych zawartych w wykazie.
 7. IT Snipers ma prawo skontaktować się z Klientem w każdym czasie w celu weryfikacji jakości Usługi.

§8 Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem bez podania przyczyny. Wypowiedzenie upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia tylko w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, w szczególności opóźnienia w zapłacie Prowizji przez Partnera o co najmniej 30 (trzydzieści) dni lub w sytuacji, gdy wysokość Prowizji należnej IT Snipers jest zaniżona.
 4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9 Forma korespondencji i oświadczeń

O ile przepisy prawa lub Umowa nie wymagają innej formy, korespondencja między Stronami i składanie oświadczeń odbywa się w formie

Przekazywanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie w formie telefonicznej.

§10 Poufność

Każda ze Stron zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy i w terminie 1 roku od jej rozwiązania, zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskała w związku z zawieraniem i wykonywaniem Umowy (tajemnica przedsiębiorstwa), w szczególności wysokość Prowizji IT Snipers. Klauzula ta stanowi podjęcie przez każdą ze Stron działa niezbędnych w celu zachowania poufności tych informacji w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.
 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednakże zmiana w zakresie w jakim dotyczy Regulaminu może zostać dokonana także w formie i sposób określony w ust. 2.
 3. IT Snipers zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: pomoc-drogowa-24h.com.pl. Zmiana nie dotyczy Usług, których wykonywanie Partner rozpoczął na skutek Zgłoszenia, które miało miejsce przed wejściem w życie zmian. IT Snipers zawiadamia drogą elektroniczną na adres e-mail Partnera o zamierzonej zmianie Regulaminu a 7 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Jeśli Partner nie akceptuje zmian, oznacza to rozwiązanie Umowy partnerskiej, z wyłączeniem tych Usług, których wykonywanie Partner rozpoczął na skutek Zgłoszenia, które miało miejsce przed wejściem w życie zmian. Oświadczenie o braku akceptacji zmian Partner może wysłać w terminie 7 dni w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli w tym czasie Partner nie złoży oświadczenia o braku akceptacji zmian, oznacza to, iż zaakceptował zmiany.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Partnerom na stronie internetowej: pomoc-drogowa-24h.com.pl w taki sposób, aby Partner przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności zgodnie z art. 384 §4 kodeksu cywilnego i utrwalić jego treść w każdym czasie.
 5. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a Regulaminem, rozstrzyga treść Umowy.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy lub z Umową związane, rozstrzygane będą wyłącznie przed sąd właściwy dla każdorazowej siedziby IT Snipers.
 7. Umowa podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregolowanym Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.06.2012